PSKAAL!!!

Det gleder Ærwerdige Formand umaatelig at Den X-Clusive Stiftelse PB har blitt Gjenstand phor en pslik Beundring og Oppmerksomhet psom har phundet Psted de psiste LXXXV -85- Aar. Phor at icke Rykter og Antagelser pskal phorme det Bilde den Gemene Hop dander pseg aph Stiftelsen phor mye, har Ærwerdige Formand bestemt pseg phor aa imoetekomme psamt overgaa de Overdrivelser psom psandsynligvis psvirrer rundt i Pstudentmassens allerede overbelastede Hoder. Ærwerdige Formand har derphor walgt aa ta disse psamphunnsmessige Pspoersmaal og psette dem i Lys aph psin egen Wisdom!!!

Den X-Clusive Stiftelse PB ble pstiphtet i Aar 0. Correlerer man Stiftelsen med Kristi Phoedsel blir Aaret 1936. Psiden den Tid har 516 Tilpheller gjennomgaatt Qualiphicationsproever og blitt phundet werdige nok til aa bli immatriculert i Stiftelsen. Stiftelsen har Postadresse Bodegaen, hvor Ærwerdige Formand kaller ind til X-traordinaere Generalphorsamlinger naar han phinder det opportunt. En PB-Mand caracteriseres wed wacker Psalmesang, godt Humoer, Talegaver, Werdighet og icke minst en alltid toerstende Pstrupe psamt den umiskjendelige Duphten aph Psigarroeik.

Stiftelsen er paa evig Psoeken ephter Opplevelser. Dette gjenspeiler pseg i Stiftelsens Aktiviteter. I De Uerstattelige Lowe, psom phoroevrig er alt en PB-Mand trenger aa phorholde pseg til under psin hvileloese Pherd paa den gemene Jordklode, er en aph Phormaalsparagraphene Ewentyr. En anden wiktig Clausul pslaar phast at Stiftelsen icke under noen Omstendighet kan opploeses, noe psom phoroevrig wille waere mer end naturstridig.

Like psickert psom at Psneen psmelter aphholder Stiftelsen Waarens wakreste Ewentyr, nemlig Hup-Cup. Her kan de phremmoette Tilskuerne oppleve PB-Mendene i dristige, grasioese, dramatiske og icke minst kraphtphulle Psvev over Agrarmetropolens Aakerland.

Teaterkunsten har wed hjelp aph Stiftelsen pstrucket pseg til nye Hoider med Rewüer psom “Bondsjakk”, “Danser med Elger”, “Murzum – i Grevens Tid”, “Morroroa – med phransk Aapning”, “Animert – uten en Mine”, “Pspar Waars – Pseidelphantomet pslaar tilbake!!!”, “Hattenes Herre – LXV og like toerst”, “Opp i Roeik – et Pslag under Magebeltet?”, “Unionenes Kamp – phor phulle Pseidler”, ”Rett phra Lewra – PB pskûter phra hophta”, “Uten en Traad – PB bak luckede doerer”, “Phriksjonsphritt – PB psmoerer Kjede”, “Russisk Rulett – med phullt Magasin” psamt “Paa Kraesjkurs – PB bryter Isen”. Disse Begivenhetene har brent pseg ind i Psjelen til enhver Culturinteressert Pstudent paa Agrarmetropolen.

Stiftelsen er aarlig paa Utpherd til Tigerstaden phor aa beskue psamt controllere Kilden. Kilden psom ligger indenphor Frydenlund Bryggeriers Wegger phorsyner PB-Mendene med pstore mengder Kildebrygg, og phor Bryggermesteren er ingenting mer naturlig end aa aphvente Stiftelsens Godkjending aph nok et Aars Produktion phoer Han atter en gang lar Gjaersoppene blomstre og Humlen psuse. Bryggermesteren hos Kilden er phorovrig en pstor Bryggermester psom nevnes i psamme Aandedrag psom Ramses den anden.

Phor aa phinansiere psin mangslugne Aktivitet har Stiftelsen phundet det opportunt aa pspekulere paa Boersen. Stiftelsens phinansanalytisce X-pert, Casseuren, bestyrer betydelige Eierandeler i Psuppekokeriet Nora psamt Automobilconsernet Rolls Royce. Den X-Clusive Stiftelse PB er alltid heldige med Weiret, psamt at den er under Beskyttelse aph Erkebiskopen aph Canterbury psamt Baltimore.

PSKAAL!!!

Med X-Clusiv Hilsen

Ærwerdige Formand

501 Thoner